fbpx
Fibercement
jämfört med OnceWall

Stora skillnader

Fibercement och materialet OnceWall är tillverkat av har funnits sida vid sida sedan 60-talet vilket innebär att när man gör en jämförelse likt denna så behöver man inte gissa, man vet. OnceWall vinner på de flesta punkter med god marginal, vilket vi objektivt redogör för här nedan.

OnceWall vs fibercement

Vad är fibercement?

Fibercement är en produkt som till största delen består av cement. Många hus i Sverige kläddes under 60-talet in i fasadplattor (”torparkex”) av Eternit och dagens fibercement kan på många sätt jämföras med dessa gamla asbestfasader. Materialet bearbetas på ungefär samma sätt och det har också ungefär samma tyngd och karaktär. I Europa är det fortfarande vanligt att man kallar fibercementskivor för eternitskivor.

Det finns många ställen där fibercement är rätt men det finns också väldigt många ställen där det är helt fel. Genom att läsa så tror vi att du får en god uppfattning om för och nackdelar men framförallt också kunskap om var materialet passar och var det inte gör det.

Vikt

Fibercement väger ca 20Kg/m2 medan OnceWall väger knappt 5Kg/m2. Detta har väldigt stor betydelse för såväl arbetsmiljö, installationstid som för de krav som ställs på byggnadens förutsättningar att kunna bära upp materialet.

Fibercementens höga vikt gör att alla transporter ökar belastningen på såväl människor som ekonomi. Varje förflyttning av material är en större börda med fibercement jämfört med OnceWall. Skall du transportera fasaden ut i skärgården så är OnceWall en dröm i jämförelse.

OnceWall

Fibercement

Målning

Med lång erfarenhet från eternit och fibercementhus så kan vi säga att även om fibercement sätts upp omålad så kommer den sannolikt att målas efter några år. Den kommer alltså inte att vara underhållsfri. Målad fibercement är fortfarande ett målat material som måste målas om efter en tid. Den målade variant av fibercement som på många sätt är betydligt bättre än den genomfärgade, är redan från fabrik belagd med en alkylatfärg. Då fibercement inte expanderar på samma sätt som en träfasad så är det ett bra material att måla. Dock kvarstår det faktum att det fortfarande är ett målat material som måste underhållas. Om du tvunget skall ha en viss färg förutom vit på ditt hus så kan det vara värt att göra den extra investering som fibercement innebär och få ett underlag som inte ruttnar. OnceWall är inte målad och behöver inte målas.

Ekonomi

När det gäller ekonomi så menar vi den totala kostnad som de olika fasadtyperna får vid installationstillfället. Då bägge sorter sannolikt är väldigt åldersbeständiga så skiljer kostnaderna över tid betydligt mindre än om vi jämför med till exempel en träfasad som behöver ommålning var 7-12:e år. Dock skall tilläggas att eftersom fibercement är ett material som är målat så är det sannolikt så att fibercementen behöver en ommålning efter kanske 15 år, vilket gör att fibercement blir ett sämre alternativ rent ekonomiskt. Beroende på vilken typ av fibercement som används så är en rimlig uppskattning att en fibercement-installation är ca 50-100% dyrare än motsvarande med OnceWall. 

Tvätt

Genomfärgad fibercement blir ofta väldigt smutsig. Ofta förvånansvärt fort. Det är inte ovanligt att du på byggnader där genomfärgad fibercement använts kan se kraftig påväxt av mögel och stora utfällningar av kalk redan efter ett år eller två. OnceWall är enkel att rengöra då materialet är tätt. Även den målade fibercementen är betydligt lättare att rengöra än den genomfärgade.

Täthet

Fibercementfasader monteras ofta sida vid sida på samma sätt som den äldre typen asbestfasader. Även om tillverkarna konsekvent framhåller att detta är ett fullgott sätt att bygga på, så finns det trots allt otaliga exempel på då dessa ”obetydliga” läckage lett till ibland omfattande skador på konstruktionen under fibercementplattorna. Jämfört med OnceWalls betydligt tätare fasad så är en fibercementfasad sannolikt mer genomsläpplig i skarvarna. Nu på senare tid har flera tillverkare av fibersementplattor börjat kräva att det sätts en lite gummiremsa bakom varje vertikal skarv, för att undvika fuktinträngning. Ett moment som tar tid och är tämligen krångligt. Rätt monterade så är bägge fasadtyperna täta och bra.

Återvinning

OnceWall ingår i den cirkulära ekonomin och kan återvinnas till 100%, vilket inte fibercement kan. Fibercement kan sannolikt läggas i deponi utan att det skadar miljön. På så sätt så är det tämligen miljöofarligt men om man beaktar den stora miljöbelastning som själva tillverkningen står för så är det ett problem att det inte kan återvinnas. OnceWall kan som bekant återvinnas upp till 10 gånger och innehåller redan från början en hel del återvunnet material. De resurser och den energi som går åt att producera OnceWall får en oerhört lång livslängd vilket är skonsamt mot miljön.

OnceWall isolerar mot kyla

OnceWall isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren. En fördel som saknas hos fibercement vilket har betydligt sämre isoleregenskaper. OnceWall har ett isolervärde på 0,06 medan fibercement har 0,3, trä ligger mitt emellan på 0,14. Mineralull har som referens värde 0,037. Ju lägre siffra desto bättre helt enkelt. Ett stort plus för OnceWall.

Arbetsmiljö

När det kommer till arbetsmiljö så är det framförallt vikten och det damm som uppstår vid kapning som ligger fibercementen till last. Vikten på fibercement gör att det är viktigt att maskinellt transportera materialet till så nära montageplatsen som möjligt för att undvika onödig belastning på den som utför arbetet. Det är krav på att två personer bär varje bräda för att undvika sprickbildning. En ensam snickare kan/ska inte sätta fibercement själv.

Det är också viktigt att ta vara på det farliga silikatdamm(kiseloxid) som uppstår vid kapning och inte inandas detta.
Den stora faran som tidigare förelåg med eternitplattornas asbestfibrer finns till viss del kvar fast i annan form. Damm från kapningen måste undvikas till varje pris då det ger kraftigt höjd risk för exempelvis lungcancer. Dammet gör också att kapning inte bör göras inomhus och vissa problem med detta kan också uppstå utomhus om man under längre tid kapar på ett och samma ställe och ständigt rör upp det damm som ansamlas på marken under. Gasmask bör alltid användas. Vid kapning i OnceWall uppstår inget farligt damm, därav varför vi anser att OnceWall är klart bättre ur arbetsmiljösynpunkt(dock skall spånerna såklart samlas upp ändå).

Installation

OnceWall är ett lätt material vilket innebär att det kan monteras på de flesta underlag. På grund av att fibercement är väldigt tungt så ställer detta stora krav på att det underliggande materialet klarar av att bära upp den stora påfrestning som fibercementen innebär. Inte sällan så innebär detta att all gammal fasad måste rivas och fibercementen monteras direkt på spikreglarna, mot husets stomme.

Alla kapningar som görs i fibercement blir fullt synliga vilket innebär att man måste vara extremt noga när man kapar, vilket är en anledning till att installationstiden blir mycket längre för fibercement jämfört med OnceWall. Bara det faktum att alla ändar skall renkapas och först målas innan de sätts upp gör det till ett extremt långsamt montage. En millimeter felkapning syns direkt då en annan parallell yta alltid ligger precis bredvid det som kapats vilket inte är helt enkelt och som dessutom ställer höga krav på rätt verktyg och kunnande.
Med OnceWall döljs alla kapningar av en profil vilket gör montaget oerhört mycket enklare och snabbare.Vid varje skarv i fibercementen skall det läggas en liten gummiremsa bakom för att hindra vatten från att leta sig in i skarven, med OnceWall finns inga öppna skarvar.

För en professionell fibercementinstallatör så räknar vi med att det tar dubbelt så lång tid att montera fibercement jämfört med OnceWall. Om du eller den som monterar inte är väldigt van vid fibercement så kan montagetiden för fibercement vara enormt mycket längre än för OnceWall.

OnceWall

Fibercement

Kostnad för materialet

Fibercement är något billigare eller ligger på motsvarande pris som en OnceWall fasad om man ser till det rena kvadratmeterpriset. Dock så är detta bara är en del av sanningen då det  i slutändan är betydligt dyrare att sätta upp en fibercementfasad jämfört med en fasad från OnceWall.

Tillverkning och miljö

Alla material belastar miljön vid tillverkning och det är en enorm fördel att OnceWall senare kan återvinnas och därmed belasta miljön på ett betydligt skonsammare sätt. Detta är anledningen till att OnceWall får klassificeringen A+ vid gjorda livscykelanalyser likt de utförda av The Green Guide, en guide till grönt byggande. Alltså den bästa och högsta klassificeringen när det gäller att belasta miljön så lite som möjligt. Att tillverka fibercement är väldigt resurskrävande för miljön och en väldigt stor nackdel är att det efter att det är uttjänt måste läggas i deponi. Detta är ett än större problem i de fall fibercementen är målad då det i praktiken innebär att färglagret av plast hamnar i marken.

Fibercement kan inte återvinnas utan läggs i deponi tillsammans med eventuellt färglager.

Brandegenskaper

Fibercement är obrännbart. Detta torde vara fibercementens största styrka. Å andra sidan så är också OnceWall bra ur brandsynpunkt då det har en flampunkt som är hela 150 grader högre än trä och om själva brandhärden avlägsnas så är OnceWall självslocknande.

Bägge bra till offentligt

OnceWall passar alldeles utmärkt till offentliga miljöer, hyreshus eller gemensamhetsanläggningar. Även fibercementen kan vara ett bra material för dessa användningsområden. 

OnceWall, robust och tålig

OnceWall är tåligare än fibercement och framförallt så är det väldigt mycket lättare att laga. En annan stor fördel med OnceWall som installeras med skruv är att om det skulle uppstå en skada som är omöjlig att laga så kan man enkelt skruva ner panelerna, byta den skadade delen, och sedan skruva upp allt igen. En ganska enkel operation som ger OnceWall stora fördelar.

15 år gammal Fibercement