Underhållsfri fasad. Panel med patenterad spontning.
Sök
Stäng denna sökruta.
Brandegenskaper
Svårantändligt & självslocknande

Robust vid brand

Vilka krav som ställs på en byggnads brandskydd är till stor del beroende på vad byggnaden skall användas till samt andra faktorer såsom avstånd till andra byggnader, byggnadsklass etcetera. 

Vanlig träfasad som inte är brandskyddsbehandlad har klassificering D. Den som vi traditionellt sätter upp på våra bostadshus. Också våra modeller Västkust, Sverige och Elegant har brandklass D.

Exklusivpanelen har klassificering C vilken innebär att den står emot brand betydligt bättre än en träfasad. Faktiskt jämförbar med brandskyddat trä.

Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp.

Från verkligheten

Här ser vi ett test på riktigt där en bit av OnceWall hålls i brasan under en längre tid

Ta par minuter och titta på hur materialet uppför sig. En bild säger mer än tusen ord och allting brinner vid tillräckligt hög temperatur. När det gäller brand så kan man säga att materialet brinner men att det är ett ganska odramatiskt material.

Läs mer om PVC och brand här

Antändlighet

Pvc som OnceWall är tillverkat av har flera mycket positiva brandegenskaper som gör att risken för brandspridning längs fasadytan minskas.

Materialet som OnceWall är tillverkat har en betydligt högre antändningstemperatur(150 grader) än exempelvis trä. Detta gör att det är betydligt mindre risk för antändning än om motsvarande fasad vore av trä.

Brännbarhet

Materialet som OnceWall är tillverkat av brinner inte av sig själv. För att brand skall kunna ske så måste detta ske genom att någon annan källa brinner. Om denna källa avlägsnas så slocknar branden.

Värmeutveckling

Värme frigörs när material brinner. Hur snabbt denna värme frigörs är avgörande för hur allvarlig en brand blir och hur snabbt den sprider sig. Hård PVC, trä och papper avger en jämförbar mängd värme vid förbränning, men värmeutvecklingshastigheten är lägre för PVC än för de flesta organiska material. Hård PVC kan inte själv upprätthålla en brand utan att det tillförs värme från andra brinnande föremål. Detta innebär att risken för spridning av en brand begränsas kraftigt av PVC.

Flamspridning

Laboratorietester visar att många PVC-material har en begränsad flamspridning. I motsats till de flesta andra volymplasterna, droppar det inte från PVC när materialet brinner. I stället utvecklas det en förkolnad massa som hindrar flamspridning

Rökutveckling

Det faktum att det tar längre tid för PVC att frigöra värme vid förbränning av PVC gör att man har längre tid på sig att fly branden än vid brand i trä.

Citat från PVC-Forum:

”Hur mycket rök som utvecklas när ett material brinner är viktigt eftersom stora rökmängder kan göra det svårt att se utrymningsvägar vid bränder. Rök utvecklas vid ofullständig förbränning av ett brinnande material. Det är i hög grad förbränningsintensiteten och syretillförseln som avgör vilken slags rök som uppstår och hur den sprider sig. Under förutsättning att det inte bildas flammor avger PVC-produkter samma koncentration av rök som brinnande trä. Vid flamutveckling utvecklar PVC däremot en större mängd rök. Att det tar relativt lång tid att frigöra värme vid förbränning av PVC innebär att hastigheten av rökutvecklingen per tidsenhet är lägre än för de flesta organiska material. Det betyder att man har längre tid på sig att komma ut oskadd från bränder med PVC.”

Brandspridning

Det är stor skillnad på olika byggnadsmaterial när det gäller övertändning och hur de bidrar till brandspridning. Euroklasserna delar in materialen i klasserna A-F efter hur de reagerar vid brandpåverkan. I tillägg till dessa klasser beskrivs rökintensitet och brinnande droppar i tilläggsindex (s) och (d). Klassificering A är obrännbara material.

Rökintensitet

Rökintensitet testas bara i klasserna A2-D. Det finns tre intensitetsnivåer: s1, s2 och s3.

Brinnande droppar

Brinnande droppar klassificeras också i klass A2-E. Följande tre klasser används: d0, d1 och d2.

Hör med din kommun

Som vid alla typer av ändringar av fasaden så skall du alltid höra med din kommun om det är något du bör tänka på.  Vid kommersiella fastigheter där även andra människor kan komma att vistas är det extra bra att göra en ordentlig brandsyn och en förenklad dimensionering..

Montage

Vi rekommenderar alltid att en avbröstning görs mellan varje våningsplan där brandgaser som uppstår vid en eventuell brand tillåts komma ut i det fria och inte bidra till att fasaden ovanför värms upp.

Brandsyn

Vid byte av befintligt fasadmaterial eller vid nybygge så viktigt att ta hänsyn till de mycket goda brandegenskaperna hos PVC och också faktumet att det genereras en del mer rök än vid en eventuell brand i trä. Röken vållar sällan problem då fasaden sitter utomhus, men alla delar behöver vara med vid en förenklad dimensionering eller annan brandsyn. Alltid bra att vara noggrann.

Brandsäkerheten hos byggprodukter fastställs genom Euroklasserna. Euroklasserna introducerades genom ett beslut av kommissionen (2000/147/EEC) från den 8 februari 2000 genom att skapa en gemensam plattform för jämförelse av byggmaterials brandegenskaper.

De viktigaste egenskaperna för att fastställa Euroklassen för en specifik produkt är dess obrännbarhet, antändlighet, flamspridning, kalorimetriskt värmevärde samt utveckling av rök och brinnande droppar.