fbpx
Isolering
Den heta frågan

Tilläggsisolering

Att tilläggsisolera eller ej är ofta allt annat än självklart då det oftast för med sig en rivning av den gamla fasaden med stora kostnader till följd. Beroende på om du gör arbetet själv eller om du hyr in hantverkare så varierar givetvis kostnaden men oavsett vilket så är det ofta en avsevärd investering i tid eller pengar.

När det gäller om det skall tilläggsisoleras så får detta såklart avgöras från fall till fall och den stora frågan är hur man på ett klokt hållbart sätt minskar energibehovet i ett hus. Många saker spelar här in såsom husets energiförbrukning, om det är försvarbart att ta kostnaden för att riva den befintliga fasaden, behöver fönstren bytas och så vidare. Sedan kan även husets rent visuella förändring spela in då en tilläggsisolering ofta gör att takutsprånget minskar en del.

Ett avgörande måste göras från fall till fall och en grundregel är om det skall tilläggsisoleras så  skall alltid den gamla fasaden rivas för att undvika att det blir en luftspalt inbyggd i väggen där varmluften förs bort på grund av drag(skorstenseffekt). Om luftspalt lämnas så riskerar en stor del av arbetet vara ogjort.

Västkustskiva

Isoleringstypen ”Västkustskiva” är egentligen en traditionell isoleringsskiva men vars montagesätt gör att man använder plastdistanser istället för att man monterar traditionella reglar på ett C/C avstånd av 60cm vilka man sedan sätter isoleringsskivor emellan.

Vinningen med västkustskivan är att man undviker så kallade köldbryggor vilket betyder att en konstruktionsdetalj i en byggnad har kontakt både med utsidan och insidan, och kan därmed leda värme från den varma insidan till den kallare utsidan. Det är alltså en del i konstruktionen där värmeledningsförmågan är större än i övrig delar av byggnaden. Beteckningen är Ψ och har enheten W/mK.

Köldbryggor är vanliga vid dörrar och fönster, beroende av att karmen har ett sämre U-värde än konstruktionen i övrigt. Köldbryggor finns även vid träbjälklag , syll, takstolar samt väggreglar i en yttervägg

Västkustskivans ena sida är försedd med en glasfiberväv. (sidan med glasfiberväv monteras mot befintlig konstruktion/bärande konstruktion).

Västkustskivan från RockWool

Isoleringens funktion

Isoleringens roll är att hålla kylan ute och värmen inne. Fibrerna i isoleringen är långa och tunna vilket försvårar värmeledning och genom att ha många fibrer så blir det många fiberväggar i isoleringen vilket minskar risken för att värmen ska stråla direkt från den varma sidan till den kalla. Fibrerna håller luften stilla och minimerar att den varma luften stiger och den kalla sjunker. För att beskriva hur mycket värme som går igenom ett material använder man begreppet värmeledningsförmåga. Det betecknas λ (lambda) och kallas ofta lambdavärde. Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet. 

För byggisolering anges värmekonduktiviteten alltid vid en medeltemperatur av +10°C. Den varierar oftast mellan 0,030 och 0,045 W/mK beroende på material (anges ibland som 30 till 45). Värmekonduktiviteten ökar när temperaturen ökar, beroende på ökad värmestrålning.

OnceWall Isolerar

OnceWall monteras normalt sett med en luftspalt bakom vilket innebär att man i beräkningsprogram inte tar större hänsyn till den isolerförmåga som materialet tillför. Dock så vittnar otaliga kunder om stor skillnad på inomhusklimatet efter det att OnceWall monterats och vi presenterar verkliga data på detta här.

OnceWalls fasader har ett bra isolervärde men då de alltid monteras med en luftspalt emellan fasaden och isoleringslagret så får man räkna med att detta påverkar väggens isolationsförmåga. Men varje lager påverkar.

OnceWall har ett lambdavärde på mellan 0,06 - 0,1 W/mK beroende på profilernas tjocklek. Ett värde som är betydligt bättre än för exempelvis trä.