Brandklassning

OnceWall har flera egenskaper som kraftigt minimerar risken för brandspridning längs fasadytan. Till skillnad från trä så brinner inte PVC av sig själv, vilket är väldigt positivt såklart.

1: Antändlighet

Materialet som OnceWall är tillverkat har en betydligt högre antändningstemperatur(150 grader) än exempelvis trä. Detta gör att det är betydligt mindre risk för antändning än om motsvarande fasad vore av trä.

2: Brännbarhet

Materialet som OnceWall är tillverkat av brinner inte av sig själv. För att brand skall kunna ske så måste detta ske genom att någon annan källa brinner. Om denna källa avlägsnas så slocknar branden.

3: Värmeutveckling

Värme frigörs när material brinner. Hur snabbt denna värme frigörs är avgörande för hur allvarlig en brand blir och hur snabbt den sprider sig. Hård PVC, trä och papper avger en jämförbar mängd värme vid förbränning, men värmeutvecklingshastigheten är lägre för PVC än för de flesta organiska material. Hård PVC kan inte själv upprätthålla en brand utan att det tillförs värme från andra brinnande föremål. Detta innebär att risken för spridning av en brand begränsas kraftigt av PVC.

4:Flamspridning

Laboratorietester visar att många PVC-material har en begränsad flamspridning. I motsats till de flesta andra volymplasterna, droppar det inte från PVC när materialet brinner. I stället utvecklas det en förkolnad massa som hindrar flamspridning

5: Rökutveckling

Det faktum att det tar längre tid för PVC att frigöra värme vid förbränning av PVC gör att man har längre tid på sig att fly branden än vid brand i trä.

Citat från PVC-Forum: “Hur mycket rök som utvecklas när ett material brinner är viktigt eftersom stora rökmängder kan göra det svårt att se utrymningsvägar vid bränder. Rök utvecklas vid ofullständig förbränning av ett brinnande material. Det är i hög grad förbränningsintensiteten och syretillförseln som avgör vilken slags rök som uppstår och hur den sprider sig. Under förutsättning att det inte bildas flammor avger PVC-produkter samma koncentration av rök som brinnande trä. Vid flamutveckling utvecklar PVC däremot en större mängd rök. Att det tar relativt lång tid att frigöra värme vid förbränning av PVC innebär att hastigheten av rökutvecklingen per tidsenhet är lägre än för de flesta organiska material. Det betyder att man har längre tid på sig att komma ut oskadd från bränder med PVC.”

Vanlig fasad som inte är brandskyddsbehandlad har klassificering D. Det som vi traditionellt sätter upp på våra bostadshus. Även våra modeller Classic och Västkustmodell har brandklass D.

Däremot Exclusivemodell har klassificering C vilken gör att den står emot brand än bättre än en träfasad. Faktiskt jämförbar med brandskyddat trä.

Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp.

Brandsäkerheten hos byggprodukter fastställs genom Euroklasserna. Euroklasserna introducerades genom ett beslut av kommissionen (2000/147/EEC) från den 8 februari 2000 genom att skapa en gemensam plattform för jämförelse av byggmaterials brandegenskaper.

De viktigaste egenskaperna för att fastställa Euroklassen för en specifik produkt är dess obrännbarhet, antändlighet, flamspridning, kalorimetriskt värmevärde samt utveckling av rök och brinnande droppar.

Brandspridning
Det är stor skillnad på olika byggnadsmaterial när det gäller övertändning och hur de bidrar till brandspridning. Euroklasserna delar in materialen i klasserna A-F efter hur de reagerar vid brandpåverkan. I tillägg till dessa klasser beskrivs rökintensitet och brinnande droppar i tilläggsindex (s) och (d). Klassificering A är obrännbara material.

Rökintensitet
Rökintensitet testas bara i klasserna A2-D. Det finns tre intensitetsnivåer: s1, s2 och s3.

Brinnande droppar
Brinnande droppar klassificeras också i klass A2-E. Följande tre klasser används: d0, d1 och d2.

Montage

Av brandsäkerhetsskäl rekommenderar vi alltid att en avbröstning görs mellan varje våningsplan där brandgaser som uppstår vid en eventuell brand tillåts komma ut i det fria och inte bidra till att fasaden ovanför värms upp.

Läs mer om PVC och brand